clinic

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์

คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย เน้นการป้องกันก่อนเป็นโรค บำรุงก่อนรักษา และให้ความสำคัญเรื่องการมองสัญญาณเตือนของร่างกาย ปรับสมดุลร่างกาย (Homeostasis)

โรคเบาหวาน

 • ชาปลายมือปลายเท้
 • ผิวหนังแห้ง คัน
 • อ่อนเพลีย
 • แผลหายช้า
 • ตาพร่ามัว
 • หิวบ่อย

ความดันโลหิตสูง

 • ปวดศีรษะ
 • ตาพร่ามัว
 • ใจสั่น
 • มือสั่น
 • เหนื่อยง่าย
 • แน่นหน้าอก

โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) คือ โรคที่ไม่ได้กิดจากเชื้อโรคและไม่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัย หรือพฤติกรรม เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง จะเป็นตัว นำพาโรคต่างๆมาให้ อย่างเช่นโรคหัวใจ โรคไต โรคตับ และ โรคหลอดเลือดสมอง ทำให้ป่วยเป็นคนไข้ติดเตียง

ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยในการดูแลสมดุลธาตุทั้ง 4 ในร่างกาย ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟ โดยนำเทคโนโลยี มาช่วยในการตรวจประเมินผล เป็นตัวชี้วัด คือ เครื่องตรวจสามประสาน (TM flow) อีกทั้งยังสามารถตรวจติดตามผลทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 1 ปี เพื่อดูผลภายหลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามคำแนะนำหรือใช้ อาหาร น้ำ สมุนไพรต่าง ๆ ช่วยในการดูแลตนเอง

Thai Traditional Medical Innovation Center

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย

ชั้น 2 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย (เรือนหมอเพ็ญนภา) กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย หรือ Thai Traditional Medical Innovation Center (TTMIC) เป็นการนำนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการช่วยตรวจวิเคราะห์และนำไปสู่การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยที่ตรงจุด สามารถติดตาม ประเมินผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยให้สูงขึ้น ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล และเป็นศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศไปพร้อมๆ กัน

การนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้จะมีบทบาทในเรื่องของการวิเคราะห์ ติดตามผล และเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดตามแนวทางการแพทย์แผนไทยในระดับสากล

นอกจากนี้ พื้นที่ส่วนหนึ่งภายในศูนย์นวัตกรรมการแพทย์แผนไทย จะได้มีการจัดสรรเป็นพื้นที่เพื่อการแสดงและจำหน่ายสินค้าสมุนไพรไทยให้กับผู้มาใช้บริการทั้งจากในและต่างประเทศ หรือที่เรียกได้ว่าเป็นต้นแบบศาลาสมุนไพรไทย (Thai Herbal Pavillion)

Mission

พันธกิจ

 1. สนับสนุนการรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพองค์รวม ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน และรักษาสมดุลร่างกาย เพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยให้สูงขึ้น ส่งผลให้การแพทย์แผนไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระดับสากล
 2. ใช้การรักษาตามหลักการแพทย์แผนไทยประยุกต์ การรักษาสมดุลร่างกาย การใช้สมุนไพร ให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อแบ่งภาระคนไข้จำนวนมากจากโรงพยาบาลและแพทย์แผนปัจจุบัน ที่ต้องรับมือกับคนไข้ต่อวัน วันละหลายร้อยคน
 3. ใช้ที่ตั้งในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นศูนย์กลางแสดงสินค้าไทยจากกลุ่ม SME, เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และชาวบ้าน เพื่อสนับสนุนให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 4. ผลักดันโครงการอาหารเป็นยา ส่งเสริมการใช้สมุนไพรเป็นเมนูอาหารสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ส่งเสริมภูมิคุ้มกัน สานต่อทฤษฎีอาหารต้านโรค ของ พญ.เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ ให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ